خانم شهناز عباس نیا رئیس کارگروه آسیبهای اجتماعی وزارت کار و تعاون

خانم شهناز عباس نیا

رئیس کارگروه آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی