خانم دکتر مریم قاضی نژاد عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

خانم دکتر مریم قاضی نژاد

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا