تمدید مهلت ارسال مقالات

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه همایش، شورای سیاستگذاری تصمیم گرفته است مهلت ارسال مقالات را تا تاریخ 05/10/94 تمدید نموده است.

علاقمندان می بایست در مهلت تعیین شده اصل مقالات را ارسال نمایند.