اعلام برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش

به گزارش روابط عمومی مرکز همایش های بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی اولین جلسه کمیته علمی در روز دوشنبه مورخ 9 آذر ماه 1394 به ریاست خانم دکتر ناهیدی مشاور امور بانوان رئیس دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در محل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.