تغییر تاریخ برگزاری همایش

به گزارش روابط عمومی مرکز همایش های بنیاد نظر به تأخیر برخی از وزارتخانه ها و ادارات در پاسخ گویی به مکاتبات صورت گرفته از طرف دبیرخانه همایش در خصوص مشارکت، شورای سیاستگذاری همایش جهت جلب مشارکت های حداکثری وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی تاریخ همایش از 16 دی ماه به 11 بهمن ماه تغییر یافت.