برگزاری جلسه شورای سیاستگزاری همایش نقش زن در سلامت جامعه

به گزارش روابط عمومی بنیاد هشتمین جلسه شورای سیاستگزاری همایش در تاریخ 2 دی 94 در محل بنیاد برگزار شد.

در این جلسه که مصطفی راستینه مدیر عامل بنیاد، دکتر علیرضا صفر علیزاده عضو شورای سیاستگزاری همایش و کاشانی پور دبیر همایش و کلیه اعضای اجرایی همایش حضور داشتند، در راستای هرچه بهتر برگزار شدن همایش تصمیم هایی اتخاذ گردید.در این جلسه کلیه عوامل اجرایی ضمن بررسی مشکلات موجود در راستای هماهنگی های لازم بین ارگانهای دولتی و مسوولین اجرایی همایش ،نسبت به رفع این معضل بزرگ تصمیمات اجرایی گرفته شد.در این میان مدیر بنیاد ضمن تشکر از زحمات دوستان، از تیم اجرایی خواستند تا تمام توان خود را در این زمینه به کار گیرند و دلسرد نباشند.