دکتر فرخ دیبا

 عنوان کارگاه: مهارتهای کسب و کار ویژه زنان 

 

سرفصل ها:

 • تعریف کارآفرینی و مهارت های لازم جهت کسب و کار
 • نظریه ها و مبانی کارآفرینی
 • تشریح فرایند کارآفرینی
 • ویژگی های فردی و مهارتی یک کارآفرین
 • کارآفرینی و کارسازی
 • کارآفرینی با تفکر کار تیمی
 • مدیریت ایده و کارآفرینی
 • تفکر کارآفرینی و آغاز یک کسب وکار سود ده
 • تاثیر اصول و فنون مذاکرهدر کارآفرینی
 • خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی و مهارت های لازم
 • زنان و کارآفرینی
 • مسایل کارآفرینی زنان در ایران

رزومه

 

مشخصاتفردی

نامونامخانوادگی: فرخدیبا

زبان: فارسی،انگلیسی

وب سایت: www.farrokhspeaks.com

سوابق تحصیلی

مهندسیصنایع) گرایشتولیدصنعتی (

(Marketing) MBA

(Marketing) DBAدکترایافتخاریدرحوزهمدیریتومشاورهسازمانیازنمایندهولیفقیه ) پروژهمدیرمدبر (

مدرکشایستگیمدیریتاتحادیهاروپا - EBC*L (European Business Competence License )

 • دورههایآموزشی

عصرجدیدبازاریابی ) Marketing 3.0 (،نزدپروفسورفیلیپکاتلرکشورارمنستان

دورهتخصصيتربیتمدرسینومربیانكارآفرينيدانشگاهشريفووزارتكارواموراجتماعي

مدیریتفروش Cavendish College انگلستانمجازي

مديريتبازاريابي - Market Force ONE

مدیریتتاثیرگذاریوارتباطازطریقتصویر )کاریکاتور( روزنامههمشهری

مديريتمنابعانسانی ) اتاقبازرگانیاصفهان(

بازاريابيوفروشآماكايكانادا

مدیریتفروشونبوغمالی(Cash Flow)،زیرنظرمدیرفروش Yahoo

مدیریتارتباطبامشتريو  CRMزيرنظرآقايان (Sandro Furte,Suan Weafer, Paul Archer)

مشتريمداريومديريتمشتري) زيرنظرآقايان(Rojer Harrop, Paul McGee,Bill Docherty

مدیریتزمانواسترسوبهبودحافظه) زیرنظرآقایان(David Thomas, Bob Hooey, Kevin Kelley

تشریفاتدرصحنهبینالملل) زیرنظررئیساسبقتشریفاتایراندرسازمانمللمتحد - نیویورک(

اولینودومینمجمعجهانیمدیریت )زیرنظرآقایانProf.RichardMulvey, Prof.Chris DavidsonDr.Reg, Athwal, Dr.John Cremer, kevin Gaskell, Frank Furness,Chris Moon,Matt (Crabtree,Ian Mc Keller, DrMike Oglivie, Bob Urichak, Dr.Michel Neray

تبلیغاتمکتوب)زیرنظرآقایان Kevin Gaskell , Robin Speculand , Barry Graham , Sandro (Fort , Simon Kornbeg

مجمعجهانیتبلیغات)زیرنظرآقایان Michael Jackson , David Saxby, George Torok , Chris (Roy Croft Chris Ward, Geoff Ramm

سوابق شغلی:

مديرعاملهولدینگدیبا

مشاورارشدمدیرعاملهولدینگفنآورانزرین) گالریهومن( وشرکتپرنسساماراتاماراتدرصنعتجواهر

عضوهیاتمدیرهموسسهکاوشگراننظمزرین) دارایمجوزازپلیسانتظامزیرنظرناجاحفاظتیومراقبتی(

مشاورفروشسازمانیبرندزاگروتی )لباسآقایان(

سهامدارورییسهیاتمدیرهکمپانیمعیندرکردستانعراق) سلیمانیه) صنعتتبلیغاتوبرندسازی

مشاوربازاریابی )سفیربازاریابی( وعضواتاقفکربانکحکمتایرانیان

مدیربازاریابیومشاورشرکتتوسعهسرزمینایرانیان  - TSI)کارتینگبینالمللیپرند(

مدیرفروش Trotec اطريش - شركتبازرگانيدامونفر - واحدلیزر )رکوردارفروشدرایران u1575 ازسویدفتراطریش(

مشاورپروژهتولیدوفروشکشوریدرشرکتکارکیا )صنعتچوبتهران(

سوابق تدریس:

سمینارها:

 • استادومدرسدرسمدیریتبازاریابیوفروشدردانشگاهجامععلمیکاربردیوپیامنور
 • سخنرانافتتاحیه،منتوروداوراستارتآپویکندهایکشورتهران،اصفهان،بجنورد،مشهد،گرگان
 • سخنرانومجریمجموعهسمینارهایتخصصیآکادمیعقابهایفروشدرشهرهایمشهد،یزد،اهواز،شیرازواصفهان
 • نخستیناجلاسمدیرانمدبر - تجربهوتدبیر)مرکزهمایشهایبینالمللیصداوسیما – 11 دی (93
 • کارگاهتخصصیفروشحرفهایواصولوفنونمذاکرات) اهوازاردیبهشتوخرداد1393)
 • سمینارروابطعمومیوارتباطاتتاثیرگذار) یزداسفند1392)
 • جایگاهبازاریابیوچگونگیفروشدرصنعتتوریسم )هتلآزادیباحضورسفیراسپانیااسفند 1392)
 • استراتژیهاینوینبازاریابیوفروش - مراسمبزرگداشتپروفسورمسعودحیدری)هتلاوین – 21 بهمن 1392)
 • سخنراناصلیدرسمیناراصولوفنونمذاکراتتجاری )مرکزهمایشهایبینالمللیصداوسیما – 26 دی92)
 • بازاریابیدرهنرفشنومدلینگ ) مشهدهتلپردیسان1392)
 • برندهایبرتروجایگاهارزشیدرفروشوسودآوری) مشهدهتلدرویشی 1392)
 • سخنرانبرتردرسمینارمدیریتکسبوکار) مرکزهمایشهایبینالمللیصداوسیما – 8 بهمن1391)
 • مدیریتبازاریابیوارتباطبامشتری  CRM –(دانشگاهصنعتیشاهرود 28 اردیبهشت1390)
 • برگزاركنندهكنفرانسبازاريابياثربخشومديريتمشتري )مرکزهمایشهایبینالمللیصداوسیما1 مهر 89)
 • دبیراجرایی،برگزارکنندهوسخنرانبزرگترینسمیناربازاریابیوفروشمدرندردورهبحراناقتصادی (مرکزهمایشهایبینالمللیصداوسیما 30 –اردیبهشت1389)
 • مراقبتازمشتريوافزايشفروششركتداناروش) باشگاهانقلابتهران 30 بهمن1389)
 • مدیریتسایکوسایبرنتیکوفروشمدرن - شیوههاینوینمدیریتخلاق)قم 30 بهمن 1388)
 • مدیریتهدفگذاری،تغییروایجادارتباطموثر(8/8/88 تالارفرهنگیانمیرداماد (
 • بازاریابیوفروشمدرن) بندرعباس،سازمانبنادروکشتیرانی (
 • مدیریتانگیزشورفتارويژهروساوكاركنانشركتنفت )پالایشگاهآبادان(
 • انتخابفرصتوایجادتصمیمومدیریتهدفگذاری) شرکتنفتگچساران(
 • مدیریتخلاقیتوایدهپروری) شرکتگازچابهار (
 • جادویمدیریتوروانشناسی u1583 درعصرنوین)مرکزفرهنگیهنریتهرانسینماایران(
 • پکیج آموزشی شخصی و ابداعی برای افراد و سازمانها LBM (Life & Business Management) مدیریت انگیزشی، مدیریت تغییر، مدیریت زمان، مدیریت مالی و گردش پول، مدیریت کارگروهی، مدیریت روابط فردی و سازمانی، مدیریت خلاقیت، مدیریت کسب و کار
 • آئینسخنرانی،سخنوریوتشریفات)نهادنمایندگیمقامرهبریدانشگاهآزادواحدتهرانجنوبومرکز(
 • مدیریتفروشوورودبهدنیایذهنمشتری) دانشگاهکاشان (
 • مدیریتارتباطاتوچگونگیمذاکرهبامشتریان) دانشگاهکاشان (

گزیدهموضوعیسخنرانیبرایموسسات،مراکزوسازمانهایکوچک(SME)

×تکنیکهایموثرفروشحضوری )فروشوفروشندگیحرفهای(

×تکنیکهایافزایشفروش )چگونگیارائهخدماتوارزشدردورانرکود(

×مهندسیفروشدرهزارهسوم )چگونگیبرخوردبامخالفتهاواعتراضدرفروش(

×مدیریتزماندرواحدهایفروشوسازمانی

NLP×وسیستمهایروانشناختیتبلیغاتنویندرعصرحاضر

×مدیریتاحساسیجایگزینمدیریتسنتی

×ارگونومیوفاکتورهایانسانی

×شخصیتشناسیمشتریورنگشناسیافراددرقالبمشتری) دورهدانشگاهآکسفورد (

×چگونگیارتباطدرمصاحبه) دورهمایکروسافت(

×زبانبدن

×خلاقیتدربازاریابی )دانشکدهکارآفرینیدانشگاهتهران(

×گزارشنویسیومدیریتارتباطاتمکتوب

×مدیریترفتارسازمانی

×بازاریابیتلفنیوایجادارتباطازراهدور )گروهتولیدیاتوبوسعقاب(

×چشموگوشبازکن،دهانبستهدار) دورهتخصصیاصولوفنونمذاکرهومهارتهایارتباطی (

مشاورهوآموزش:

üمرکزفناوریدفترریاستجمهوری

üسازمانبنادرودریانوردیایران ) اسکلهشهیدرجایی(

üدانشکدهمدیریتدانشگاهتهران

üدانشکدهکارآفرینیدانشگاهتهران

üدانشکدهملیفناوریاطلاعات ITNA

üمرکزتحقیقات IT

üموسسهعلميكاربرديآبوبرقساري

üادارهبنادرچابهار

üادارهتوزيعبرقبندرعباس

1868 üخدماتاول

üشهرداریهایمناطقمختلفتهران (7،14،...)

üجمعیتهلالاحمرایران

üگروهمشاورهايداناروش   CRM

üنظارتگسترايمن

üپالايشگاهآبادان

üنفتگچساران

üگرادپوشاكآقايان

üبانیانالكترونیك

 – Panasonicüبانککشاورزیقم

üاتاقبازرگانیاهواز

üتروتکاطریش (trotec)

üموسسهفرهنگیهنریتهران

üمجتمعشهیدشاهآبادی)ساصدهوا u1601 فضا(

üدانشگاهکاشان

üجامعهمدیرانایران

üبیمهکارآفرین

üصباپیامک

üکارکیا

üایدهپردازانخلاققم

üموسسهخیریهکهریزک

üچیترا

üفابرکاستل

üآژانسهواپیماییدرسا

üصنایعپلیمرالبرز

üسازههاینمایشگاهیشادمهر

üمهرگانماشین

üپرسناژ

üموسسهفکرفردا

üکاروس

üابزاران

üآرینسیستم

üپارسفاستون

KGAL ü

üسازماننظاممهندسیكرج

Scania ü(عقابافشان (

Zagrutti ü(پوشاکآقایان)

üگروهآموزشیرهپویانشریف

üمدرسهکسبوکارویژن - اهواز

üادارهبرقاستاناصفهان

üاورانیکس

üثبتویونا

üگروهارتباطاتپادیرانیزد

üگروهپاژ - مشهد

üنگاکو

فعالیتها :

 • آموزش،سخنرانی،مشاورهوکسبوکار

سرمایهگزاروخالقبرند"شادیبا) "طرحملیاشتغالوکارآفرینیدرصنعتشیرینیوشکلاتبارویکردخیریه(

ریاستآژانسکسبوکاردیبانژ )مشاورهوآموزش(

ایدهپردازوبنیانگزارآکادمیتخصصیعقابهایفروشومیزگردفروشندگانمیلیاردی

سرپرستانجمن MBA ایران - سال 90

ایدهپردازانجمنسخنرانانحرفهایایران– (IPSA)  سال 1387

راهاندازیگروهتخصصیوعلمیسخنرانانومشاورانحرفهایایران

ارائهسخنرانیوآموزشباسمتمتفاوتترينسخنرانانگیزشیسازمانیایرانوکسبچندینمقامنخست

وبرتردرسمینارها

اجرایچندینسخنرانیدرشهرهایمختلفایرانبااساتیدداخلیوخارجی) ازجملهکوینگسکلمدیر

عامل BMW –دیویدتوماسمردحافظهجهان،بابپریتچاردمردسالبازاریابیجهانو...(

مصاحبهبااساتیدوسخنرانخارجیوداخلیوافرادموفقودرجوچاپزندگینامهوبیوگرافیآنهادرمجلات

ورسانههایمکتوبمعتبر

نویسندهکتابهای) آنچهراکهنمیدانیدکهنمیدانید،فروشدرخونتوست،باغازهاپروازکن،وقت

طلانیست (درحالويرايشواخذمجوز

ارائهبسیاریمقالاتدرحوزههایفروش،بازاریابی،فنونمذاکرهوارتباطیدرمجلاتوکنفرانسها

ارائهایدهواختراعدرزمینهلیزر CO2 وارائهخدماتوایجادفرآیندنوینجهتوزارتدفاع)ساصد( وارائه

خدماتانحصاريبهصنايعجنگافزارسازيسال 86

پیمانكارانحصاريوزارتدفاعدرحوزهخدماتلیزر – 4 سالمتوالی

 • فوقبرنامه) هنریوعلاقمندیها(

آشنايیكاملباساختونوازندگیآلاتموسیقیايرانیوهمكاریباصداوسیماواجرایکنسرت

دارایمدركممتازوعالیخوشنويسیازانجمنخوشنويسانايران

کاندیدایسومیندورهشورایاسلامیشهرشاهینشهر

فعالیتدرورزشهایغواصی )مدرک PADI انگلستان(،اسکی،پاراگلایدرواتومبیلرانی