دکتر فرزاد غفوری

 عنوان کارگاه: نقش ورزش های همگانی در سلامت زنان

 

سرفصل ها:

  • مروری بر فلسفه و هدف های سازمان اراده دهنده خدمات تفریحی و همگانی(اهمیت توجه به سلامت اجتماعی زنان)
  • روش های نیاز سنجی از مخاطبان (زنان-مردان) و نطرسنجی از خبرگان
  • اهمیت و روش های امکان سنجی مطالعه و بررسی منابع چهارگانه موجود(منابع انسانی؛ subjective Well-Bing)
  • اجرای برنامه ها از طریق انتخاب سبک رهبری و مدیریت مناسب با تأکید بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی
  • برنامه ریزی عملیاتی بر مبنای راهبردهای از پیش تعیین شده
  • نظارت و ارزیابی بر فعالیت های برنامه ریزی شده

رزومه

 

مدارج تحصیلی

دکتري مدیریت و برنامه ریزي در تربیت یدنی، دانشگاه تربیت مدرس،  1382

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،  1372

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان،  1366

سوابق آموزشی

تدریس دروس نظري و عملی به شرح زیر:

دکتري: مدیریت اوقات فراغت، مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

کارشناسی ارشد: سمینار، نظریه هاي مدیریت، زبان تخصصی، مدیریت اوقات فراغت

کارشناسی: زبان تخصصی، آناتومی، حرکت شناسی، مدیریت سازمان هاي ورزشی،اصول ومبانی تربیت بدنی، بسکتبال و شناي تخصصی، تنیس روي میز

پایان نامه: راهنمایی، مشاوره ، و داوري چندین پایان نامه و رساله دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري در دانشگاه هاي علامه طباطبایی، تربیت معلم، آزاد و تربیت مدرس

سوابق اجرایی

مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه تبریز از سال 1373 تا 1375

مشاور ورزشی مدیر کل تربیت بدنی

مسئولیت بخش ورزش همگانی در شرکت ارائه دهنده طرح جامع ورزش کشور

عضو گروه علوم انسانی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

عضو گروه مدیریت ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق پژوهشی

کتاب لغت نامه 12 زبانه ورزشی چاپ دانشگاه کلن آلمان (مسئول بخش زبان فارسی) سال 2003

توانبخشی ورزشی(ترجمه) چاپ دانشگاه تبریز 1375

حرکت شناسی ورزشی(تالیف) پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تک آموز المپیک و تجارت گراییکمیته المپیک ج.ا.ا.

طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته

-1  بررسی میزان آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه تبریز و ارائه نرم پیشنهادي 1374 دانشگاه تبریز

-2  اثر فعالیت بدنی همراه با موسیقی بر توانایی ادراکیحرکتی کودکان عقب مانده ذهنی خفیف 1378 دانشگاه

- بررسی نگرش دانشجویان نسبت به جنبش المپیک و ارایه طرح آموزش المپیک در دانشگاه ها 1385 کمیته ملی المپیک ج.ا.ا.

-4 طرح ایجاد امکانات ورزشی تفریحی در پارك جنگلی لویزان 1384 شرکت قلم صنع، زیر نظر شهرداري تهران

-5 مطالعه ورزش هاي همگانی مطلوب شهروندان جمهوري اسلامی ایران. 1387 (سازمان تربیت بدنی)

تعیین محتوا، سرفصل و شیوه ارزشیابی درس تربیت بدنی عمومی دو دانشگاه ها و موئسسات آموزش عالی 1388 پژوهشکده تربیت بدنی

-7 مطالعه شیوه هاي احیا و توسعه ورزش ها و بازي هاي بومی محلی کشور 1390 (سازمان تربیت بدنی)

مقالات در نشریات علمیپژوهشی

بررسی دیدگاه متخصصین تربیت بدنی پیرامون گرایش مردم به ورزش هاي همگانی و قهرمانی نشریه حرکت شماره 16

-عوامل بازدارنده و سوق دهنده گردشگري ورزشی در ایران  نشریه المپیک شماره 38

نقش و جایگاه تقاضاي اجتماعی در جهت گیري راهبردهاي ورزش  نشریه حرکت، شماره 25

نقش رسانه هاي گروهی در جهت گیري راهبردهاي ورزش و گرایش مردم به ورزش هاي همگانی وقهرمانینشریه حرکت 21

عوامل مهم در بازاریابی گردشگري ورزشی در ایراننشریه المپیک شماره 41

رابطه کایفوز با افسردگی واضطراب دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه هاي منتخب تهران  نشریه پژوهش در علوم ورزشی شماره

مطالعه تاثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاه هاي کشور  نشریه المپیک (شماره 41)

نظر متخصصان تربیت بدنی پیرامون اثر جهانی سازي روي راهبردهاي تربیت بدنی و ورزشنشریه پژوهش در علوم ورزشی شماره 16

-مطالعه نگرش دانشجویان به تاثیر بازي هاي المپیک بر عوامل اجتماعی و روابط بین کشورهاي شر کت کننده دراین رقابت ها نشریه المپیک (شماره 47)

تغذیه در آمادگی جسمانی و فعالیت هاي ورزشی  فصلنامه ورزش شماره 9

ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبري مدیران تربیت بدنی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی، نشریه علوم حرکتی و ورزش، 1389

تأثیر عوامل انگیزشی بر جذب تماشاگران به مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، نشریه پژوهش در علوم ورزشی شماره 26، 1389

بررسی چالش هاي ورزش همگانی در ایران، نشریه پژوهش در علوم ورزشی، پذیرش شده

ارتباط سبک رهبري مدیران و خلاقیت معلمان تربیت بدنی، نشریه مدیریت ورزشی(حرکت) شماره 2،1388

بررسی مهارت هاي سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه هاي سراسر کشور، نشریه مدیریت ورزشی(حرکت) شماره 5،1388

وضعیت ورزش هاي آبی در استان هاي جنوبی حاشیه خلیج فارس و راهکارهایی براي توسعه گردشگري ورزش هاي آبی، میراث وگردشگري، شماره 2،1389

مقایسه تحلیل رفتگی داوران بر اساس درجات و پست هاي آنان، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 17 ، بهار 1392 ، صص 59-72

انگیزش و تعهد داوطلبان ورزش هاي رویدادي، پژوهش هاي مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال سوم شماره 3 بهار 1391 صص 105-106

مقایسه کیفیت خدمات با رضایتمندي مشتریان مرد وزن باشگاه هاي بدن سازي خصوصی شهرستان مطالعات مدیریت ورزشی، تابستان1392  شماره شاهرود ،صص 125-136

پذیرش مقاله در نشریه بین المللی آمادگی جسمانی International Journal of Fitness -

- Effects Of Globalization on sport strategies, Brazilian Journal of Biometricity, Sep.2009

- Introducing the model of factors that influencing on the success of elite sport in Iran. World Applied

Sciences Journal, 14(5): 704-7102011

- Interest in sport and sport participation of Iranian citizens, PALESTRICA MILENIULUI III, Vol. 12, no. 4,

October-December 2011

- Comparison of Educational Achievement Motivation among High school Sport Elite, Sport, and non-Sport

Students of Tehran, Journal of Behavioral sciences in Asia, August,4 2013, pp. 45463

- The relation between coaches' decision-making

- styles to the rate of satisfaction & burnout of Iran men & women basketball of preferred league

players.AmSci 2012;8(12):671-675]

- Introducing the model of factors influencing on the success of elite sport in Iran, World Applied Science

Journal 14(5) pp.704-710 2011

- Urban Parks Users Profile: A Case Study in Iran, World Applied Sciences Journal 16 (6): 892-8972012

Analysis role of cost, time, and attractiveness at leisure time physical activities in

students of Tehran universities, Iran, International Journal of Research in Management, Issue ٤,

Vol. ١ (January ٢٠١٣)

Study on sport facilities and capabilities of Azerbaijan area in Iran; some sport

management suggestions, International Journal of Sport Studies. Vol., ٢ (١٢), ٦١٦٦٢٣٢٠١٢

 

داور مقالات علمی پژوهشی در نشریات دانشگاه تربیت معلم(علوم حرکتی)، کمیته ملی.

المپیک(المپیک) دانشگاه تهران(حرکت) دانشگاه مازندران(علوم ورزشی) دانشگاه شهید بهشتی(نشریه پژوهش در ورزش) و پژوهشکده تربیت بدنی(پژوهش در علوم ورزشی)

عضو هیات تحریریه نشریات, JPESM JASD

مدیریت و هیات علمی همایش

-1 دبیر اولین سمینار علمیپژوهشی کاراته 1378

-2 عضو هیات علمی همایشهايالف) آموزش المپیک ایران(بین المللی) 1383 ب) ورزش بانوان کشورهاي اسلامی(بین المللی) 1383 ج)مدیریت

ورزش ایران 1383 د) همایش علمی دانشجویان تربیت بدنی 1385 ح)همایش ملی تربیت بدنی و ورزش تبریز 1385 و) همایش علمی دانشجویان تربیت

بدنی 1386 ز) همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1386 ه) همایش ملی مدیریت ورزشی آمل 1387 ق) دومین همایش مدیریت

ورزشی(سازمان تربیت بدنی) شیراز 1387 غ(دومین همایش آموزش المپیک ایران(بین المللی) 1386 تهران، همایش ملی مدیریت ورزشی، آمل 1387

همایش بین المللی تربیت بدنی و ورزش 1388 ، تهرانهمایش ملی مدیریت ورزشی شاهرود 1390 و.....

-3 مسئول پانل ورزش همگانیکنگره جهانی ورزش وتوسعه شهريهلند-2005

ارائه مقاله در همایش ها

-1 همایش هاي داخلی:

اولین کنگره علمی ورزش مدارس 1372 اصفهان

دومین سمینار سراسري تربیت بدنی و ورزش 1372 زنجان

ششمین کنگره علمی فیزیوتراپی ایران 1374 تهران

دومین کنگره علمی ورزش آموزش عالی 1374 تهران

سومین همایش سراسري آموزش طب ورزشی 1376 ارومیه

اولین کنگره بین المللی بیومکانیک ورزش 1377 تهران

کنگره بین المللی ورزش ایران 1382 تهران

کنگره بانوان کشورهاي اسلامی 1383 تهران

سمینار آموزش المپیک ایران 1383 تهران

کنگره بین المللی ورزش ایران 1384 تهران

اولین همایش ملی و بین المللی مدیریت ورزش ایران 1384

همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1385 تبریز

همایش بین المللی تربیت بدنی و ورزش 1388 ، تهران

-همایش هاي بین المللی

یازدهمین کنگره بین المللی اطلاعات ورزشی - سوئیس 2001

سمینار بین المللی مطالعات المپیک  یونان 2002

نهمین کنگره جهانی ورزش همگانی  هلند 2002

کنگره بین المللی ورزش و اوقات فراغت  انگلستان 2003

کنگره بین المللی انجمن تاریخ ورزش اروپا  ایتالیا 2004

کنگره بین المللی ورزش وتوسعه شهري  هلند 2005

کنگره جهانی تندرستی و تربیت بدنی  آلمان 2005

کنگره جهانی علوم ورزشی یوگوسلاوي 2005

کنگره اروپایی مدیریت ورزشانگلستان 2005

کنگره انجمن آکادمی بین المللی المپیک  یونان 2007

کنگره انجمن آکادمی بین المللی المپیک  یونان 2009

همایش ورزش و پدیده هاي اجنماعیایتالیا 2008

کنگره انجمن آکادمی بین المللی المپیک  یونان 2011

تدریس در کارگاه هاي آموزشی

کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی  سازمان تربیت بدنی- 1385

کارگاه آموزشی مدیریت تغییر در سازمان هاي ورزشیاداره کل تربیت بدنی استان تهران-1385

کارگاه آموزشی مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی- 1385 دانشگاه تبریز

کارگاه آموزشی مدیریت فوق برنامه دانشگاه ها 1384 پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت استادیوم ها،اماکن،وتجهیزات ورزشی مدیران ورزشی شرکت گاز 1390

مدیریت استادیوم ها،اماکن،وتجهیزات ورزشی ویژه مدیران ورزشی کشور عراق 1390

عضویت در شوراها وسازمان هاي بین المللی

عضو انجمن علمی تربیت بدنی و ورزش جمهوري اسلامی ایران از سال 1381

(AAHPERD)  عضو انجمن تربیت بدنی و تفریحات سالم، معتبر ترین انجمن حوزه آزمون هاي آمادگی جسمانی از سال 1986

(IOAPA)  عضو انجمن آکادمی بین المللی المپیک از سال 1999

فعالیت هاي ورزشی

کارت مربیگري درجه 3 شنا( تدریس شناي تخصصی دانشجویان تربیت بدنی)

کارت مربیگري درجه 3 بسکتبال

 

احکام ورزشی در رشته هاي بسکتبال، شنا و تنیس روي میز

 

 

جهت ثبت نام در کارگاه کلیک نمایید.