آقای دکتر حافظی ریاست محترم کمیسیون سلامت محیط زیست وخدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران

آقای دکتر حافظی

ریاست محترم کمسیون سلامت محیط زیست وخدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران