آقای دکتر غلامرضا نوروزی ریاست محترم فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

آقای دکتر غلامرضا نوروزی

ریاست محترم فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران