آقای دکتر مرتضی طلایی نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

آقای دکتر مرتضی طلایی

نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران