آقای بهزاد کتیرایی عضو محترم شورای راهبردی بنیاد

آقای بهزاد کتیرایی

عضو محترم شورای راهبردی بنیاد