فرم تقاضای غرفه در نمایشگاه جنبی همایش

متقاضی محترم

هزینه هر مترمربع غرفه مبلغ 2000000 ریال می باشد.

حداقل غرفه درخواستی 6 مترمربع و افزایش فضای غرفه بر مبنای 3 متر می باشد.

شما می توانید از یکی از دو طریق زیر برای ثبت نام اقدام فرمایید: